Breaking News

Terangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi pancasila

Sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi berdasarkan falsafah pancasila yang mengandung unsur-unsur meliputi asas kekeluargaan, pandangan agamais tentang masyarakat, dan asas keadilan.

Karakteristik sistem ekonomi pancasila, antara lain:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Warga negara memilki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak memperoleh penghidupan yang layak.
  4. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  5. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum